ЗАСТРАХОВКИ

Автомобилни застраховки

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

КАСКО

Застраховката осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

ИМУЩЕСТВЕНИ

 – дом, офис, предприятие.

Покриват широка гама от рискове – пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности,загуби и др.

ПРЕДЛАГАМЕ СЪЩО ТАКА И ШИРОКА ГАМА  РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ ЗА КОНКРЕТНИЯТ СЛУЧАЙ.